Üniversitelere, Cinsiyet Eşitliği Dersi Getirildi

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Üniversite Çalıştayı Sonuç Raporu ile ilgili YÖK Genel Kurulunda Alınan Karar (29.05.2015)

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE DUYARLI ÜNİVERSİTE ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU YÖK GENEL KURULUNDA GÖRÜŞÜLÜP KARARA BAĞLANDI

Toplumumuzda kadına yönelik şiddetin arttığı ve yaşanan şiddet örneklerinin yazılı ve görsel medyaya sıkça yansıdığı bir dönemdeyiz. Kadına yönelik bu olumsuz tavır ve şiddete karşı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı başta olmak üzere devletin ilgili kurumları çeşitli çalışmalar sürdürmektedir. Başkanlığımız da toplumumuzdaki bu soruna karşı ilgisiz kalmamış; üretilebilecek çözüm yolları konusunda bir yol haritası oluşturmak için çalışmalara başlamıştır.

Başkanlığımızın Yükseköğretim Kurulu ve bütün üniversitelerimiz adına 18.02.2015 tarihli yaptığı ortak açıklamada 'Kadına yönelik şiddetin ve istismarın önlenmesi adına üniversitelerimizde yapılan çalışmalar, bugünden sonra eskisine göre kıyas kabul etmeyecek şekilde etkin ve sonuç üretici faaliyetleri artırarak sürdürülecek ve bu faaliyetler Yükseköğretim Kurulu tarafından da desteklenecektir.' denilmiştir. Bu konuda ilk adım olarak üniversitelerimizin katılımıyla bir çalıştay düzenleme kararı alınmıştır.

Yükseköğretim Kurulu olarak toplumumuzun sorunlarına eğilme, çözüm üretme ve üretilen bu çözüm önerilerinin gerektiğinde ilgili kurumlar ile paylaşılması yaklaşımını benimsiyoruz.

Başkanlığımız tarafından 7 Mayıs 2015 tarihinde yaklaşık 70 üniversitemizden Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanlarının, konu ile ilgili akademisyenlerin, kadın çalışmaları yapan STK ve ilgili sendika temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen çalıştay aşağıda belirtilen dört ana tema üzerinde yoğunlaşmıştır:

A. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dersinin Zorunlu Ders Olarak Müfredata Dahil Edilmesi,

B. Üniversite Ortamında Şiddet, Cinsel Taciz, İstismar ve Mobbing,

C. Üniversitelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Genel Kabul Görmesinin Sağlanması,

D. Üniversitelerin Yöneticilerine İdari ve Akademik Personeline Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Farkındalığının Kazandırılması.

Çalıştaya katılanlar, önceden belirlenmiş olan bu temalara karşılık gelecek şekilde dört gruba ayrılmışlar; üniversitelerde toplumsal cinsiyet açısından daha duyarlı bir iklimin oluşturulması için neler yapılması gerektiği konusunda verimli tartışmalar yapmış ve bir çalıştay sonuç raporu düzenlenmiştir.

Yükseköğretim Kurulunun 28.05.2015 tarihli Genel Kurul toplantısında söz konusu sonuç raporu dikkate alınarak aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1. 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' dersinin bu kavramsal alanda aynı veya farklı bir adla yükseköğretim programlarında üniversitelerimizin yetkili kurullarınca alınacak karar doğrultusunda zorunlu veya seçmeli ders şeklinde yer almasına veya her yarı yıl bir bilimsel etkinlik düzenlenmesine,

a. Bu dersin programa dahil edildiği durumda ders içeriğinin oluşturulmasında ilgili öğretim elemanlarının yanı sıra öğrencilerin de görüşlerinin alınmasına,

b. Dersin yürütülmesinde uzman öğretim elemanlarının bulunmaması durumunda örgün eğitim kapsamında uzaktan öğretime dayalı e-ders olarak da okutulabileceğine,

2. Yükseköğretim Kurumları içerisinde bulunan Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlıklarındaki yapının, Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezileriyle de işbirliği içerisinde cinsel taciz ve cinsel saldırılara karşı ulaşılabilirlik, gizlilik ve güven esasına dayalı olarak güçlendirilmesine; tıbbi ve psikolojik destek verebilecek konuma getirilmesine,

3. Cinsel taciz ve cinsel saldırı konularında Yükseköğretim Kurumlarında farkındalık sağlayacak eğitim çalışmalarının yapılmasına,

a. Bu eğitimlerin öğretim elemanları, öğrenciler, idari personel, alt işverenler, güvenlik görevlileri ve üniversitenin hizmet aldığı diğer kurum ve kuruluş çalışanlarına yönelik olmasına,

b. Dileyen Yükseköğretim Kurumlarının bu konularda çalışan ve birikime sahip öncü üniversiteler tarafından gerçekleştirilecek eğitici eğitimlerinden faydalanmalarına,

4. Üniversite kampüs ve dersliklerinin, özellikle kız öğrencilerin güvenliğine yönelik olarak düzenlenmesi, aydınlatılması, haberleşme imkanı sunulması gibi konularda hassasiyet gösterilmesine,

5. Üniversite Rektörlüklerinin yerel yönetimlerle işbirliği içinde üniversite kampüslerine ulaşımın güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına,

6. Üniversitelerimizdeki Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin çalışma biçimi ve işlevselliklerinin güçlendirilmesine, bu merkezlerin olmadığı üniversitelerimizde de süreç içerisinde merkez açılmasına,

7. Lisansüstü programlarda Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine duyarlı çalışmaların teşvik edilmesine,

8. Yükseköğretim Kurulunca, Yükseköğretim Kurumlan Yönetici, Öğretim Elemanları ve Memurları Disiplin Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurumlan Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nde cinsel taciz, cinsel saldırı, mobbing gibi davranışlara yönelik yeni düzenleme yapılması için bir çalışma başlatılmasına,

9. Özellikle kız öğrenciler için yapılacak olan yeni yurtların, kampüs içine veya yakınına yapılması konusunda üniversitelerimizin T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumuyla işbirliği yapmalarının tavsiye edilmesine,

10. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği algısının geliştirilmesi için üniversite ve topluma yönelik çalışmalar (kamu spotları, logo vb.) konusunda Yükseköğretim Kurulunca diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak faaliyetler yapılmasına,

11. Yükseköğretim Kurulu bünyesinde, üniversitelerde cereyan eden kadın öğretim elemanlarına yönelik şiddet, mobbing, taciz gibi olayların değerlendirilmesi, bu öğretim elemanlarının statülerinin güçlendirilmesi, karşılaştıkları zorluklara karşı alınacak tedbirler konusunda çalışmalar yanında ayrıca mobbing ofislerinin, kadın akademisyenlerin, kız öğrencilerimizin ve kadın çalışanların sorunlarını doğrudan iletebilecekleri bir kanal oluşturmak üzere üniversitelerimizde üst düzey yöneticilik yapmış bir kadın öğretim üyesi başkanlığında 'Akademide Kadın Çalışmaları ve Sorunları Birimi' oluşturulmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

Kategori: YÖK