THSK’ndan KPSS ile Personel Alımı Hakkında Açıklama – KPSS Sınavı | Mayıs Ayı 2021

THSK’ndan KPSS ile Personel Alımı Hakkında Açıklama – KPSS Sınavı | Mayıs Ayı 2021 .articles {text-transform:capitalize}img {max-width: 90%}

Öğrenci yardımı

THSK’ndan KPSS ile Personel Alımı Hakkında Açıklama

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Sayı : 47907256
Konu : KPSS-2015/3 Sözleşmeli Personel Alımı

………………….. VALİLİĞİNE

(Halk Sağlığı Müdürlüğü)

Bakanlığımız ve bağlı kuruluşları 4/B sözleşmeli personel alımına ilişkin KPSS-2015/3 yerleştirme sonuçları 16 Ekim 2015 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanmıştır.

Kurumumuza ait pozisyonlara yerleşen adaylara ait bilgiler KurumumuzcaÇKYS/İKYS’ye aktarılacak, bu bilgilere Sicil – İşlemler – Karar/Onay Sonucu Ayrılış/Başlayış Bilgileri Girişi menüsünden T.C. Kimlik Numarası ile erişilecektir.

Adayların göreve başlama taleplerini içeren başvuruları, Sağlık Bakanlığı 4/B Sözleşmeli Personelinin Yeniden Hizmete Alınması ve Kurum İçi Yer Değişikliğine Dair Yönerge’nin 14 üncü maddesine göre Halk Sağlığı Müdürlükleri bünyesinde teşekkül eden il komisyonlarınca alınacak, göreve başlama işlemleri hakkında aşağıdaki hususlara uyulacaktır:

1. Adayların göreve başlama işlemlerine ilişkin başvuruları 21 Ekim – 09 Kasım 2015 tarihleri arasında alınacaktır. Adayların, bu süre zarfında istenen belgelerle birlikte yerleştirildikleri birimlerin bağlı bulunduğu Halk Sağlığı Müdürlüklerine şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

2. Atama şartlarını taşıyan adaylardan, halen 657 sayılı Kanun, 4924 sayılı Kanun, 4857 sayılı Kanun veya diğer mevzuata tabi olarak çalışanların, göreve başlamadan önce eski görevleriyle ilişiklerinin sona ermiş olması gerekmektedir.

3. Adayların, (Ek-1)’de belirtilen belgeleri hazırlayarak en geç 09 Kasım 2015 tarihi mesai bitimine kadar il komisyonlarına teslim etmeleri gerekmektedir. 4 üncü ve 5 inci maddede belirtilen mazeret durumları hariç, başvurular şahsen yapılacak olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4. Hastalık veya doğumla ilgili mazereti sebebiyle başvuru evraklarını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların, bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde birinci derece yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir.

5. Halen askerde olmaları sebebiyle göreve başlatılamayacak durumda olanlar da, başvuru evraklarını birinci derece yakınları aracılığı ile il komisyonlarına teslim edebileceklerdir. Bu durumdaki adaylar, terhis tarihinden itibaren otuz gün içerisinde dilekçe ve terhis belgesiyle birlikte Kurumumuza başvurmaları, aynı unvan ve niteliğihaiz boş pozisyon bulunması ve diğer atama şartlarını taşımaları kaydıyla; yerleştirildikleri hizmet birimlerinde, bu birimlerin kapatılmış veya başka bir birimle birleştirilmiş olması halinde yerleştirildikleri pozisyonun il veya ilçede bulunması hali

öncelikle dikkate alınarak ihtiyaç bulunan hizmet birimlerinde göreve başlatılacaktır.

6. Adayların atanma şartlarını taşıyıp taşımadıkları il komisyonları tarafından, www.osym.gov.tr internet adresinde yayımlanan KPSS-2015/3 Tercih Kılavuzundaki nitelik ile şartlar, adaylardan istenen belgeler ve (Ek-1)’ de yer alan ‘Açıklama ve Uyarılar’ dikkate alınarak tespit edilecektir.

7. Atanma şartlarını haiz olduğu tespit edilenler, 5510 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na gerekli bildirimler yapılarak göreve başlatılacak, atanma şartlarını haiz olmayan adaylara gerekçeleri açıkça belirtilmek suretiyle yazılı bilgi verilecektir.

8. Atanma şartlarını taşıyanlar için, son göreve başlama tarihi 16 Kasım 2015 günüdür. Göreve başlama işlemleri bu tarihten önce tamamlananlar, talep etmeleri halinde hizmet sözleşmesi imzalayarak göreve başlatılacaktır.

9. Sigortalı işe giriş bildirgeleri, ilgili mevzuatında belirtilen sürede Sosyal Güvenlik Kurumu’na teslim edilecektir.

10. Hastalığı nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olan adaylar, bu durumlarını 09 Kasım 2015 tarihi mesai bitimine kadar tabip raporuyla belgelendirmeleri ve 13 Ocak 2016 tarihi aşılmamak kaydıyla, raporda belirtilen istirahat süresinin bitimini müteakip iki işgünü içerisinde göre başlatılabilecektir.

11. Doğumla ilgili mazereti nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, bu durumlarını 09 Kasım 2015 tarihi mesai bitimine kadar tabip raporuyla belgelendirmeleri kaydıyla, doğumla ilgili mazeretlerinin sona erdiği tarihten itibaren en geç iki iş günü içerisinde göreve başlatılabilecektir.

12. 3, 8, 10 ve 11 inci maddelerde belirtilen sürelerin aşılması durumunda, adaylar yerleştirmeden doğan haklarını kaybedeceklerdir.

13. Göreve başlatılacak sözleşmeli personel için hizmet sözleşmesinin dökümü, ÇKYS>Sicil>İşlemler>Karar/Onay Sonucu Ayrılış/Başlayış Bilgileri Girişi menüsünden alınacaktır. ÇKYS’den alınmayan sözleşmeler kullanılmayacaktır.

14. Adaylardan; başvuru yapmayan, başvuru yapıp sözleşme imzalamaya gelmeyen, atama şartlarını taşımamaları sebebiyle göreve başlatılamayan, hastalık veya doğumla ilgili mazereti sebebiyle daha sonra göreve başlayacak durumda olanlara ilişkin bilgiler, Karar/Onay Sonucu Ayrılış/Başlayış Bilgileri Girişi menüsündeki ‘Kişi Görevine Başlamadı’ bölümünden, gerekli açıklama bilgisi yazılarak en geç 17 Kasım 2015 tarihi mesai bitimine kadar kayıt altına alınacaktır.

15. Atama şartlarını taşıyanların hizmet sözleşmeleri, Kurumumuz adına Halk Sağlığı Müdürleri tarafından imzalanacaktır.

16. KPSS-2015/3 sonucuna göre Kurumumuz taşra teşkilatına bağlı birimlerinde çalıştırılacak sözleşmeli personelin ücretleri merkezi yönetim bütçesinden karşılanacak, sigorta primlerinin işveren ve personel hisselerine ait (%)’lerinin ödenmesinde 5510 sayılı Kanun hükümleri dikkate alınacaktır.

17. Sözleşme ücretlerinin tespitinde bir örneği ekte gönderilen brüt ücret cetveli esas alınacaktır.

18. Sözleşmeli personelin, T.C. Kimlik Numarası, sicil numarası olarak kullanılacak, atanmaya esas belgeleri ile özlük dosyaları Halk Sağlığı Müdürlüklerinde tutulacaktır.

19. Sözleşmeli personele ilgili birimler tarafından personel kimlik kartı düzenlenerek verilecek, hizmet sözleşmesi sona erenler personel kimlik kartlarını iade edeceklerdir.

20. Adayların göreve başlama işlemleri, yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde yerine getirilecek olup aykırı davranışta bulunanların tespit edilmesi halinde, sorumlular hakkında Kurumumuzca gerekli idari ve yasal işlem başlatılacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Zeki KORKUTATA
Bakan a.
Kurum Başkan Yardımcısı

4B alım KPSS 2015-3 Form

4B alım KPSS 2015-3 Gerekli Belgeler

4B temmuz 2015 Brut Ucret Tablosu

İndirmek için buraya tıklayınız

Kategori: KPSS Sınavı

Popüler gönderiler

Kategoriler

Diğer Makaleler

Copyright © document.write(new Date().getFullYear()); Tüm hakları Saklıdır | antalyayeniiklim.com