Email: [email protected]   |   24/7 Support: 123-456-7890

ÖSYM – YKS Sınava Giriş Koşulları – Yükseköğretim Kurumları Sınavı | Ekim 2020

by | Feb 5, 2022 | Uncategorized

ÖSYM – YKS Sınava Giriş Koşulları – Yükseköğretim Kurumları Sınavı | Ekim 2020 .articles {text-transform:capitalize}img {max-width: 90%}

Öğrenci yardımı

ÖSYM – YKS Sınava Giriş Koşulları

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ (ÖSYM) BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 2018 YILINDA UYGULANACAK OLAN SINAVLARA AİT SINAV EVRAKI, KAMERA VE DEDEKTÖRÜN ŞEHİRLERARASI NAKİL VE ŞEHİR İÇİ DAĞITIMINA YÖNELİK ULAŞTIRMA HİZMET ALIMI İŞİ

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 2018 yılında uygulanacak olan sınavlara ait sınav evrakı, kırtasiye malzemeleri, kamera ve dedektörün şehirlerarası nakil ve şehir içi dağıtımına yönelik ulaştırma hizmet alımı işi “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Sınav Hizmetlerine Yönelik Mal ve Hizmet Alımları Yönetmeliğinin” 24 üncü maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/496964

1. İdarenin

a) Adı : ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

b) Adresi : 06800 Bilkent/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası : 3122988299 – 3122988530

2. İhale konusu hizmet işinin,

a) Adı: T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 2018 yılında uygulanacak olan sınavlara ait sınav evrakı, kırtasiye malzemeleri, kamera ve dedektörün şehirlerarası nakil ve şehir içi dağıtımına yönelik ulaştırma hizmet alımı işidir.

b) Miktarı ve türü:

Sözleşme konusu hizmetlerin;

Sınav evrakı,kırtasiye malzemesi, kamera ve dedektör taşıma kutularının sınav merkezlerine (şehirlerarası) yaklaşık olarak; 438 adet Panelvan, 1.242 adet Küçük/Büyük Kamyon ve 251 adet TIR ile nakledilmesi,
Sınav evrakı, kırtasiye malzemesi, kamera ve dedektör taşıma kutularının sınav merkezlerinden sınav binalarına (şehiriçi) yaklaşık olarak; 18.614 adet Şehir İçi Sınav Evrakı Dağıtım Aracı ile nakledilmesi.
c) Yapılacağı yer: Teknik şartnamede belirtilen yurtiçi ve yurt dışı sınav merkezlerinde yapılacak.

ç) İş konusu: İşin konusu, hizmet alımı işi olup; tahmini sınav merkezleri teknik şartname Ek-1’de, sınav takvimi teknik şartname Ek-2’de ve tahmini aday sayıları da teknik şartname Ek-3’de verilen, 2018 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların, zamanında, gizlilik ve güvenlik içinde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulan, sınav evrakı, kırtasiye malzemesi, saate entegre kamera ve el dedektörü kutularının nakil işlem ve süreçlerinin, teknik şartname ile İdarenin belirlediği her türlü usul, yöntem, ilke ve kurallar çerçevesinde yerine getirilmesidir;

Sınav uygulamasından en az bir gün önce, sınav evrakının matbaadan (basımevinden) alınarak teknik şartname Ek-1’de verilen il/ilçe sınav merkezlerindeki saklama merkezlerine nakledilmesi,
Sınav evrakının sınav günü yine sınav öncesinde il/ilçe saklama merkezlerinden alınarak sınav binalarına dağıtılması,
Sınav uygulaması gerçekleştirildikten sonra, sınav evrakının sınav binalarından toplanarak sınav merkezlerindeki saklama merkezlerine geri dönüşlerinin sağlanması ve buradan İdarenin belirleyeceği Sınav Evrakı Teslim Alma (SETA) noktasına/noktalarına geri getirilmesinin sağlanması,
Sınav süresinin takibi ve sınav uygulamasının saate entegre kamera ile kayıt altına alınması amacıyla kullanılacak cihazlar ile bina girişlerinde üst araması için kullanılacak dedektörler ve kırtasiye malzemesi taşıma kutularının sınavdan önce sınav binalarına, sınav uygulaması sonrası ise sınav binalarından toplanarak Sınav Evrakı Teslim Alma (SETA) noktasına/noktalarına geri getirilmesinin sağlanması,
Sınav evrakının ulaştırılması ve geri getirilmesi esnasında görev alan tüm şehirlerarası sınav evrakı nakil görevlileri ile varsa emniyet görevlilerinin yükleme ve hareket saat öncesi ikamet adreslerinden matbaaya, yükleme ve sınav evrakı teslimi sonrasında da ikamet adreslerine ulaştırılmasıdır.
Bu iş ve işlemlerin tamamının ÖSYM Mevzuatı kapsamında tanımlanan sınav gizliliği ve güvenliği içerisinde gerçekleştirilmesi, hizmetlerinden oluşmaktadır.

d) İşe başlama ve iş bitim tarihi : İşe 02.01.2018 tarihinde başlanacak ve 31.12.2018 tarihinde iş bitirilecektir.

3. İhalenin,

a) Yapılacağı yer : Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Toplantı Salonu Bilkent/ANKARA

b) Tarihi ve saati : 31/10/2017 – saat 10:00

c) Uygulanacak Usul : Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Sınav Hizmetlerine Yönelik Mal ve Hizmet Alımları Yönetmeliği’nin 24 üncü maddesine göre açık ihale usulü.

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %25’inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kamu veya özel sektörde kapalı kasa ile yapılan sınav evrakı veya değerli evrak taşımacılığı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, İdarenin “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Satın Alma Müdürlüğü Bilkent/Ankara” adresinde ücretsiz görülebilir ve 250 TL (İkiyüzelli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Satın Alma Müdürlüğü Bilkent /Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecek olup; kısmi veya alternatif teklif verilemez.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. İdare, bu ihalede ceza ve ihalelere katılmaktan yasaklamaya ilişkin hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tâbi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

13. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Diğer hususlar;

1. Sınav evrakının şehirlerarası naklinde kullanılacak araç nitelikleri teknik şartname Ek-6’da (sayfa 74-75-76) örnekleri verildiği gibi olacaktır. Sınav evrakının ağırlığına ve yoğunluğuna bağlı olarak bağımsız kasa panelvan, küçük/büyük kamyon, veya TIR araçları kullanılabilecek olup, araçların model yılı 2014 veya daha sonraki yıllara ait olacaktır. Aksi durumda, sınav evrakının yüklenmesinden önce İdarenin yazılı onayı alınacaktır. Bu durumdaki araçların oranı toplam nakil aracı sayısının %10’unu geçmeyecektir.

2. Sınav evrakının şehir içi naklinde kullanılacak araç nitelikleri teknik şartname Ek-6’da (sayfa 77) örnekleri verildiği gibi olacaktır. Araçların model yılı 2013 veya daha sonraki yıllara ait olacaktır. Aksi durumda, sınav evrakının yüklenmesinden önce İdarenin yazılı onayı alınacaktır.

3. Nakil işinde kullanılacak araçlar için; 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ihale konusu işi yapabilme yetkisine sahip olunduğunu belgeleyen T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan alınmış (E2, K1, K2, L1, L2, R1 ve R2) yetki belgelerinden biri sözleşme aşamasında İdareye sunulacaktır.

Kategori: Yükseköğretim Kurumları Sınavı

Popüler gönderiler

Kategoriler

Diğer Makaleler

Copyright © document.write(new Date().getFullYear()); Tüm hakları Saklıdır | antalyayeniiklim.com

Written By admin2

من افضل كتابة المحتوى المخضرمين في عدد من المجالات مثال المجالات العلمية والمعلوماتية وله العديد من الاعمال في الكثير من المواقع مثال موقع شركة مقابر للبيع في مصر ويساهم في تقديم محتوى مفيد وجذاب للزوار cell seo

مقالات ذات صلة

كتالوج واجهات خارجية للمنازل

كتالوج واجهات خارجية للمنازل

تعتبر المنازل من أهم الأصول لأي عائلة. يمكن استخدامها كمكان للعيش ومكان لتربية الأطفال وحتى مكان لتخزين الأشياء الثمينة. يعد المظهر الخارجي لمنزلك الهاشمي ستون من أهم الميزات التي تجعل منزلك فريدًا.فك وتركيب العفش كتالوج المنزل الخارجي هو سوق عبر الإنترنت يساعد أصحاب...

read more
فك وتركيب العفش

فك وتركيب العفش

تفكيك وتركيب الاثاث عملية تتطلب عناية وصبر ومهارة. إنها عملية يجب أن تكون على دراية بها لتجنب سدن للخدمات إتلاف أثاثك.ليموزين شرم الشيخ من سفنكس ليموزين فيما يلي بعض النصائح المفيدة في شركة نقل عفش بالقطيف فك وتركيب الأثاث:ليموزين شرم الشيخ من سفنكس ليموزين شركة نقل...

read more
ليموزين شرم الشيخ من سفنكس ليموزين

ليموزين شرم الشيخ من سفنكس ليموزين

شرم الشيخ هي مدينة جميلة في مصر تشتهر بشواطئها الخلابة ومياهها الزرقاء الصافية. يمكن لزوار شرم الشيخ الاستمتاع بالكثير من الأنشطة مثل السباحة والغطس وركوب الأمواج شراعيًا. إذا كنت تبحث عن إجازة أكثر استرخاء، فهناك أيضًا العديد من المنتجعات الصحية الموجودة في شرم...

read more

0 Comments