Öğrenciye Verilen Burs Vergiden Düşer mi?Şirketlerin öğrencilere verdiği burslar vergiden düşer mi? Eğitime verilen önem her geçen gün artıyor. Veliler çocuklarına daha kaliteli bir eğitim aldırabilmek için çabalarken, şirketler de çalışanlarının niteliklerini arttırmak ya da okul sonrası zeki öğrencileri şirketlerinde istihdam edebilmek için, eğitim giderlerini karşılamakta ve burs vermektedirler.

Şirketlerin öğrencilere verdikleri burslar ya da karşıladıkları eğitim giderlerinin, vergi matrahı hesaplanırken gider olarak kabul edilip edilmeyeceği sürekli gündeme gelmektedir.

Şirketler vergi matrahlarını hesaplarken , hangi giderleri indirim konusu yapacaklarını Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK) 8. Maddesi ve Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nun 40.Maddelerine göre tespit ederler. Ayrıca, GVK madde 61/2 bendine göre evvelce yapılmış veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında verilen para ve ayınlar ile sağlanan menfaatler ücret kabul edilmiştir. Bununla beraber aynı kanunun 28/1-2 bentlerinde, bu bentlerde yazılı şartla müstesna tutulan tahsil ve tatbikat ödemeleri ve bu meyanda burslar, istisna hükmü gereğince gelir vergisine tabi tutulmayacaktır, açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu açıklamalara göre şirketler tarafından Türkiye’de tahsilde bulunan öğrencilere bursların gider olarak kabul edilebilmesi için;

· Burs verilen öğrencinin eğitimi bittikten sonra şirkette çalışacağını gösterir bir sözleşme olması,
· Burs verilen öğrencinin Türkiye genelinde düzenlenen ve herkesin katılabileceği bir yarışma sonunda kazanan kişilerden olması,
· Burs süresinin ve miktarının işin önemi ve büyüklüğü ile orantılı olması gerekmektedir.

Günümüzde şirketlerin bir çoğu öğrencilere burs vermekte ve eğitim giderlerine sponsor olmaktadır. Türkiye’de öğrenim gören öğrencilerin eğitim giderleri ve burslarının gider olarak kabul edilebilmesi için yukarıdaki şartları sağlaması gerekmektedir. Aksi halde, sadece “yardım” amaçlı olarak öğrencilere verilen bursların ve yapılan eğitim harcamalarının gider kabul edilmesi söz konusu değildir.

KYK Ana Sayfa Girişi Yapmak için Tıklayınız

Kategori: KYK Sorgulama