Meslek liselerine geçiş için tercih kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Anadolu Teknik/Anadolu Meslek programlarında alana geçiş, tercih ve yerleştirme e-kılavuzunu yayımladı.

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ANADOLU TEKNİK / ANADOLU MESLEK PROGRAMLARINDA ALANA GEÇİŞ, TERCİH VE YERLEŞTİRME e-KILAVUZU 2018

Bu kılavuz, 7 Eylül 2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmıştır.

TERCİH İŞLEMLERİNİN YAPILACAĞI YERLER

Tercih başvurusu öğrencinin kayıtlı bulunduğu okul müdürlüğüne velisi tarafından veya internet üzerinden bireysel olarak yapılacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İletişim:

'Alo 147'

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Okul Müdürlükleri

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı)

Tel : (0312) 413 12 42-43-44 Faks : (0312) 425 19 67

İnternet Adreslerihttp://mtegm.meb.gov.tr https://e-okul.meb.gov.tr

e-Posta mte_ogrenciisleri@meb.gov.tr

KISALTMALAR

Yönetmelik

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliği

AMP

Anadolu Meslek Programı

ATP

Anadolu Teknik Programı

MBY

Mülakat ve Beden Yeterliliği (Sadece Denizcilik Alanı)

YBP

Yıl Sonu Başarı Puanı

YEP

Yerleştirmeye Esas Puan

DİKKAT:

2018 yılında Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri bünyesindeki Anadolu Teknik/Anadolu Meslek Programlarında Alana Geçiş, Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzunda yer alan esaslar, Kılavuzun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Bu esaslar, yasama, yürütme ve yargı organları ile ilgili makamlarca alınan kararlar gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Bu gibi durumlarda izlenecek yol, Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.

MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA ATP VE AMP MESLEK ALANLARINA GEÇİŞ, TERCİH VE YERLEŞTİRME ÇALIŞMA TAKVİMİ

SIRA - YAPILACAK İŞLEMLER - TARİH

1

s ATP/AMP alanları hakkında 9 uncu sınıf öğrencilerine rehberlik ve bilgilendirme yapılması.

s Mesleki bigilendirme için http://mbs.meb.gov.tr/ ve

http://www.alantercihleri.com/ adreslerinden bilgi edinilmesi ve öğrencilerin sınıf rehber öğretmeni gözetiminde bu adresteki testleri yaparak mesleki eğilimlerinin belirlenmesi.

Ders yılı süresince

2

ATP/AMP ve meslek alanlarına geçiş ve tercihe yönelik iş ve işlemler hakkında 9 uncu sınıf öğrenci velilerine bilgilendirme toplantısı.

02-22 Nisan 2018

3

MBY sınavının yapılacağı denizcilik alanı bulunan okulların e-Okul sisteminde ilan edilmesi.

16 Nisan 2018

4

MBY sınavı başvurularının velilerce e-Okul Sistemi üzerinden yapılması.

17 Nisan-04 Mayıs 2018

5

Okul müdürlüğünce başvuru sayısına göre MBY sınavını yapacak komisyonun oluşturulması.

17 Nisan-04 Mayıs 2018

6

MBY sınavının yapılması.

07-14 Mayıs 2018

7

Denizcilik meslek alanında öğrencinin sağlık durumunun geçmek istediği alanın öğrenimine elverişli olduğunu gösterir sağlık raporlarının ve Yönetmeliğin 31/5 maddesi gereği anne/baba mesleğini gösteren belgenin okul müdürlüğüne/komisyona teslim edilmesi.

08-21 Mayıs 2018

8

S MBY sınav sonuçları,

S Denizcilik meslek alanında sağlık raporları,

S Yönetmeliğin 31/5 maddesi gereği anne/baba mesleğini gösteren belgenin

okul müdürlüklerince e-Okul Sistemine işlenmesi.

08-25 Mayıs 2018

9

ATP ve AMP meslek alanlarına ait tercihlerin velilerce ya da EK-1 ve EK-2 yi doldurarak tercih başvurusu veli ve/veya okul müdürlüğünce bireysel başvuru ekranından tercihlerin yapılması.

14-25 Mayıs 2018

10

Tercih başvurularının okul müdürlüğünce e-Okul Sisteminde onaylanması.

14-29 Mayıs 2018

11

Okul yönetimlerince, ATP/AMP meslek alanlarına alınacak öğrenci kontenjanlarının e-Okul Sistemine girilmesi.

08-19 Haziran 2018

12

ATP/AMP alanlarına alınacak öğrenci kontenjanlarının e-Okul Sisteminde ilan edilmesi.

20 Haziran 2018

13

Alana geçiş sonuçlarının e-Okul Sisteminde ilanı.

22 Haziran 2018

1. GENEL AÇIKLAMALAR

2018 Anadolu Teknik/Anadolu Meslek Programlarında Alana Geçiş, Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin Geçici 9 uncu maddesine dayalı olarak hazırlanmıştır.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının ATP/AMP 10 uncu sınıf meslek alanlarına geçiş işlemleri 9 uncu sınıfın sonunda Çalışma Takvimine ve aşağıda belirtilen esaslara göre Bakanlığımızca merkezi olarak yapılacaktır.

Bu kılavuzdaki esaslar 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için geçerli olup, 2018 ATP ve AMP Alana Geçiş, Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzunun yayınlanması ile birlikte bu Kılavuzda belirtilen hükümler taraflarca kabul edilmiş sayılacaktır.

Mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile diğer ortaöğretim kurumlarının 9 uncu sınıf öğrencileri; ATP ve AMP bünyesindeki meslek alanlarına, tercih edilen mesleğin şartlarını taşımaları halinde başvurabilirler.

ATP ve AMP'nin Denizcilik alanına müracaat edecek öğrenciler bu kılavuzun Madde-2 deki Denizcilik Alanına Başvuru Şartlarını taşıması gerekmektedir.

ATP ve AMP meslek alanlarına geçişlerde öğrencinin sağlık durumunun geçmek istediği alanın öğrenimine elverişli olması esastır. Sağlık durumunun geçmek istediği alanın öğrenimine elverişli olmadığı sonradan tesbit edilen öğrencilerden programın özelliğine göre sağlık/sağlık kurulu raporu istenir. İstenen raporu temin edemeyen öğrenciler en geç 10 uncu sınıf birinci dönemin sonuna kadar durumlarına uygun başka meslek alanlarına yönlendirilir.

9 uncu sınıfta kaynaştırma yoluyla eğitim ve öğretimlerine devam eden öğrencilerin ATP ve AMP meslek alanlarına geçişlerinde tercih yaptırılmayacak olup merkezi yerleştirmeden sonra İl/İlçe Yerleştirme ve Nakil Komisyonu tarafından ikamet adresleri dikkate alınarak özelliklerine uygun meslek alanına her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde yerleştirilecektir.

Özel eğitim sınıflarında okuyan öğrenciler için alan tercihi yaptırılmayacak olup bu durumdaki öğrenciler yine özel eğitim sınıflarında eğitimlerine devam ettirilecektir.

1.1 ATP MESLEK ALANLARINA GEÇİŞ KOŞULLARI

Anadolu teknik programlarına, ortaöğretim kurumlarının 9 uncu sınıfını doğrudan geçen ve yılsonu başarı puanı en az 70 olan öğrenciler başvurabilir.

Öğrenciler, 9 uncu sınıf matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türk dili ve edebiyati derslerinin yılsonu başarı puanları toplamının aritmetik ortalamasına göre sıralanırlar ve oluşan puanlarına göre yerleştirilirler.

9 uncu sınıf yılsonu başarı puanı eşit olan öğrencilerden sırasıyla matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türk dili ve edebiyati derslerinin yılsonu başarı puanı yüksek olanlara öncelik verilir.

ATP meslek alanlarını seçmek isteyen öğrenciler, kendi okulları ve diğer okullarda bulunan alanları da tercih edebileceklerdir.

Tematik okulların bünyesinde bulunan Anadolu Teknik Programlarına şartları taşımak kaydıyla öncelikli olarak bu okulun öğrencileri yerleştirilecektir. Boş kontenjan bulunması halinde diğer okullardan tercih eden öğrenciler yerleştirilecektir.

1.2 AMP MESLEK ALANLARINA GEÇİŞ KOŞULLARI

Alana yerleştirme puanı, öğrencinin ortaokul sınıflarının yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının %40'ı ile 9 uncu sınıf yılsonu başarı puanının %60'ı toplanarak

belirlenir.

AMP meslek alanlarını seçmek isteyen öğrenciler, kendi okulları dışındaki diğer okullarda bulunan alanları da tercih edebileceklerdir. Kendi okulları dışındaki diğer okullarda bulunan alanları tercih edecek öğrencilerin; ortaöğretime yerleştirme esas puanı, tercih edilen

okulların 2017-2018 eğitim-öğretim yılındaki 9 uncu sınıf taban puanına eşit ya da büyük olması gerekmektedir.

Anne ve/veya babasına ait çalışır durumda bir işyeri bulunanlar istemeleri halinde; işyerini ve mesleğini ilgili meslek kuruluşlarından belgelendirmeleri şartıyla bu işyerindeki meslekle ilgili alana tercihleri doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır.

2. DENİZCİLİK ALANINA BAŞVURU ŞARTLARI

Öğrencilerin Denizcilik alanını tercih edebilmesi ve öğrenim görebilmesi için;

ATP ve AMP için Mülakat ve Beden Yeterliliği (MBY) sınavında başarılı olması,

Genel başvuru şartlarının yanında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 'Gemiadamları Sağlık Yönergesi' ile belirlenen denizde çalışmaya engel teşkil edebilecek herhangi bir hastalığının bulunmaması,

Sağlık durumlarının denizcilik öğrenimine ve mesleğin yürütülmesine elverişli olduğunu belirten 'Gemiadımı Sağlık Raporu'nun, Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Genel

Müdürlüğününhttp://www.hssgm.gov.tr/GemiadamiSaglikIslemleriadresinde yer alan

'Gemiadamlarının Genel ve Periyodik Sağlık İşlemini Yapmaya Yetkili Özel ve Resmi Sağlık Kuruluşları' başlığı altında bulunan yetkilendirilmiş resmi ve özel sağlık kurum/kuruluşlarından alınması,

şartları aranır.

MBY sınavında başarılı olduğu halde sağlık şartlarını taşımadığı anlaşılan öğrenciler Denizcilik alanı için müracaat edemezler.

2.1 MBY SINAVI İŞ VE İŞLEMLERİ 2.1.1 MBY Sınav Komisyonunun Oluşumu

Sınav komisyonu; okul müdürünün başkanlığında öğrenci işlerinden sorumlu müdür yardımcısı, ilgili meslek alanı öğretmeni, beden eğitimi, yabancı dil ve rehber öğretmen ile görevlendirilecek doktor ve sektör temsilcisinden oluşturulur.

Okul müdürlüklerince başvuru sayısına göre birden fazla komisyon oluşturulabilir.

2.1.2 Sınava Hazırlık

Öğrenciler şort ya da mayo giymiş olarak sınava alınır. Öğrencilerin boy ve kiloları ölçülür. Öğrenci sağlığının MBY sınavına girmesine engel teşkil edecek bir durumu olup olmadığı (kalp rahatsızlığı, yüksek tansiyon vb.) komisyondaki doktor tarafından değerlendirilir. Sağlık yönünden sınava giremeyecek durumda olanlar velilerine bildirilir.

2.1.3 MBY Sınavı Esasları

Öğrencilerden ağırlığı, boy ölçüsünün santimetre olarak son iki rakamından 8 kg fazlası ile 25 kgve daha eksiği olanlar ile beden yeterliliği aktivitelerinde istenilen başarıyı elde edemeyenlere 0 (sıfır) puan verilir.

2.1.4 Yaş-Boy Oranları

Öğrencinin, yaş ve boy (ayakkabısız) oranı en az aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde olmalıdır.

Meslek liselerine geçiş için tercih kılavuzu tıkla indir

Kategori: MEB