KYK Görevde Yükselme Yönetmeliği Yayımlandı – KYK Sorgulama | Şubat 2021

KYK Görevde Yükselme Yönetmeliği Yayımlandı – KYK Sorgulama | Şubat 2021 .articles {text-transform:capitalize}img {max-width: 90%}

Öğrenci yardımı

KYK Görevde Yükselme Yönetmeliği Yayımlandı

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

29 Kasım 2014 CUMARTESİ

Resmi Gazete

Sayı : 29190

YÖNETMELİK

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan:

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN

DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Genel Müdürlükte görev yapan personelden, 5 inci maddede sayılan görevlere, görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle asaleten atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı hizmet grubunda ya da hizmet grubu içinde alt görev grupları olması halinde aynı alt görev grubunda gösterilen görevleri,

c) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

ç) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

d) Birim: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatı birimleri ile bölge ve yurt müdürlüklerini,

e) Genel Müdür: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürünü,

f) Genel Müdürlük: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünü,

g) Görevde yükselme: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet grupları arasından yapılacak atamaları,

ğ) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre; Şube Müdürü, Yurt Müdürü ve Kuruluş Müdürü kadrolarına atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı; hizmet gruplarında sayılan diğer görevlere atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı sınavı,

h) Hizmet grubu: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından benzer veya aynı düzeyde unvanların bir araya getirilmesi ile oluşturulan grubu,

ı) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreleri,

i) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

j) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara yapılan atamaları,

k) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı sınavı,

l) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hizmet Grupları

Hizmet grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ile unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Şube Müdürü, Yurt Müdürü, Kuruluş Müdürü,

2) Yurt Müdür Yardımcısı,

3) Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi.

b) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

1) Sivil Savunma Uzmanı, Eğitim Uzmanı, Uzman.

c) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

1) Çözümleyici.

ç) İdari hizmetler grubu;

1) Muhasebeci,

2) Veznedar, Programcı Yardımcısı, Bilgisayar İşletmeni, Yurt Yönetim Memuru, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Satın Alma Memuru, Ambar Memuru, Santral Memuru, Memur, Sekreter, Şoför, Koruma ve Güvenlik Görevlisi.

d) Destek hizmetleri grubu;

1) Hizmetli, Teknisyen Yardımcısı, Aşçı, Bekçi, Dağıtıcı, Kaloriferci, Berber.

(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

a) Avukat, Diyetisyen, Eğitim Rehberi, Grafiker, Hemşire, İstatistikçi, Kütüphaneci, Matematikçi, Mimar, Mühendis, Mütercim, Psikolog, Programcı, Sağlık Memuru, Sosyal Çalışmacı, Sosyolog, Şehir Plancısı, Tekniker, Teknik Ressam, Teknisyen, Tercüman.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Atanacaklarda Aranılacak Şartlar

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Genel şartlar:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi ile ilgili diğer mevzuatta aranan niteliklere sahip olmak,

b) En az altı ay Genel Müdürlükte çalışmış olmak,

c) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

(3) Özel şartlar:

a) Şube Müdürü, Yurt Müdürü ve Kuruluş Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda çalışmış olmak,

b) Sivil Savunma Uzmanı, Eğitim Uzmanı ve Uzman kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda çalışmış olmak,

c) Yurt Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda çalışmış olmak,

ç) Şef ve Koruma ve Güvenlik Şefi kadrolarına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda çalışmış olmak,

3) Koruma ve Güvenlik Şefi kadrosu için 5188 sayılıÖzel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda aranan şartlara sahip olmak,

d) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda çalışmış olmak,

3) En az iki programlama dili bildiğini belgelemek,

e) Muhasebeci kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda çalışmış olmak,

f) Yurt Yönetim Memuru ve Programcı Yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Programcı yardımcısı kadrosu için, bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da Milli Eğitim Bakanlığınca izin verilen kurslardan veya yükseköğrenim kurumlarından alınmış bilgisayar programcısı sertifikasına sahip olmak,

g) Veznedar, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Satın Alma Memuru, Ambar Memuru, Santral Memuru, Memur, Sekreter, Şoför, Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Yardımcı hizmetleri sınıfında yer alan kadrolarda çalışmış olmak,

3) Bilgisayar İşletmeni ile Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrolarına atanabilmek için; Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da Milli Eğitim Bakanlığınca izin verilen kurslardan bilgisayar işletmenliği sertifikası almış olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi aldığını belgelemek,

4) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosu için 5188 sayılıÖzel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda aranan şartlara sahip olmak,

5) Şoför kadrosuna atanabilmek için; en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

gerekir.

(4) İlan edilen kadrolar için şartları sağlayacak personel bulunmaması halinde ikinci fıkranın (b) bendinde yer alan süre şartı aranmaz.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 7 – (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için unvan değişikliği sınavında başarılı olmak gerekir.

Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

MADDE 8 – (1) Unvan değişikliği sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak şartlar unvanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir.

a) Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, İstatistikçi, Sosyal Çalışmacı, Matematikçi, Psikolog, Sosyolog, Grafiker, Kütüphaneci, Diyetisyen, Hemşire, Sağlık Memuru, Eğitim Rehberi, Tekniker, Teknik Ressam, Teknisyen ve benzeri mesleki ve teknik öğrenim görmüş olmayı gerektiren kadrolara atanabilmek için;

1) Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak,

b) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

c) Mütercim ve Tercüman kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksekokulların filoloji, mütercim, tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak,

2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (B) düzeyinde puan almış olmak,

ç) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim görmüş olup; bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğrenim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya Milli Eğitim Bakanlığınca izin verilen kurslardan veya yükseköğrenim kurumlarından alınmış bilgisayar programcısı sertifikasına sahip olmak,

2) En az iki programlama dili bildiğini belgelemek,

gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

Sınav şartı

MADDE 9 – (1) Şube Müdürü, Yurt Müdürü ve Kuruluş Müdürü kadrolarına görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda; diğer kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olmaları gerekir.

(2) Unvan değişikliğine tabi kadrolara, unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı sınavda başarılı olmaları gerekir.

Duyuru ve başvuru

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar yazılı sınav tarihinden en az kırk beş gün önce Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilerek personele duyurulur.

(2) Duyuruda; sınava katılma şartları ile sınavın hangi usulde yapılacağına, atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı ile derecesi ve sayısına, sınav tarihi ile yerine, başvuru tarihi ile süresi, yeri ve son başvuru tarihine, atama yapılacak kadrolara ilişkin sınav konularının başlıkları ile sınavdaki ağırlıklarına ve gerektiğinde sözlü sınava ilişkin hususlara yer verilir.

(3) Başvurular için öngörülecek süre on iş gününden, son başvuru tarihi ile yazılı sınav tarihi arasındaki süre ise on günden az olamaz.

(4) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirlenen şekilde başvuruda bulunabilir.

(5) Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.

(6) İlan edilen kadrolara sınavsız atanma hakkına sahip olanlar ile aday memur statüsünde bulunanlar, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına katılamazlar.

(7) Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarıİnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından incelenerek aranan şartları taşıyanlar Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilir.

(8) Sınav başvuruları, duyuruda belirtilmesi şartıyla elektronik ortamda da yaptırılabilir.

Yazılı sınav

MADDE 11 – (1) Yazılı sınav, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Genel Müdürlükçe uygun görülen zamanlarda, Sınav Kurulunca belirlenen ve duyuruda yer verilen konulardan yapılır.

(2) Görevde yükselme yazılı sınavları, Genel Müdürlük tarafından yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine de yaptırılabilir. Bu durumda sınavın yürütülmesine ve sınav sonuçlarına itiraza ilişkin hususlara, Genel Müdürlük ile sınavın yaptırılacağı kurum veya kuruluş arasında yapılan protokolde yer verilir.

(3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı sayılmak için yüz puan üzerinden alınması gereken asgari puan, sözlü sınava alınması gereken personel için altmış, diğer kadrolara atanacaklar için en az yetmiş puandır.

(4) Sınavlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin, yerine başkası sınava girenlerin veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olanların onayları iptal edilir ve ayrıca haklarında gerekli yasal işlemler başlatılır.

Sözlü sınav

MADDE 12 – (1) Şube Müdürü, Yurt Müdürü ve Kuruluş Müdürü kadrolarına atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday ile son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı ile sözlü sınav tarihi ve yeri Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilir.

(2) Adaylar, Sınav Kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak değerlendirilir.

(3) Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü sınav puanı tespit edilir.

(4) Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 13 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, Şube Müdürü, Yurt Müdürü ve Kuruluş Müdürü kadrolarına atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir.

(2) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak adaydan, en fazla asıl aday sayısı kadar aday, ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

(3) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları sonucunda başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu fazla olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

Sınav sonuçlarının açıklanması

MADDE 14 – (1) Sınav Kurulu, yazılı/sözlü sınav sonuçlarının Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilmesini sağlar.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 15 – (1) Sınava katılanlardan başarılı olanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında, diğerlerinin belgeleri ise müteakip sınava kadar saklanır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 16 – (1) Sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Yazılı olarak yapılacak itirazlar üzerine Sınav Kurulu tarafından on beş iş günü içinde itirazlar karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Görevde yükselme suretiyle atanma

MADDE 17 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasına göre atanır.

(2) Sınav Kurulunca adaylardan tercih alınmasına karar verilmesi durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

(3) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar, başarısız olanlar, atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, atanmaya hak kazandıkları kadroya ilişkin görevlerine mevzuatta öngörülen süre içinde başlamayanlar veya yedeklerden altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınav duyurusuna kadar atanmamış olanlar, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

Unvan değişikliğine ilişkin usul ve esaslar

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğrenim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan Genel Müdürlük personelinin atanması, sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

(3) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(4) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelin, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere ataması yapılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınav Kurulu ve Görevleri

Sınav kurulu

MADDE 19 – (1) Sınav Kurulu, Bakan onayı ile oluşturulur.

(2) Kurul; Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı, Eğitim Dairesi Başkanı ile en az Şube Müdürü düzeyinde olmak üzere toplam beşüyeden teşekkül eder. Ayrıca aynı usulle iki yedek üye seçilir. İhtiyaç duyulması halinde Genel Müdürlük dışından kamu görevlileri arasından Kurula üye veya üyeler görevlendirilebilir. Kurul, başkan ve üyelerinin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

(3) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, sınava katılacak personel için aranan öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(4) Sınavlara, Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler Sınav Kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

(5) Sınav Kurulunun sekretarya hizmetleri Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

(6) Sınav Kurulu; sınavların hazırlanması ve yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Engellilerin sınavları

MADDE 20 – (1) Genel Müdürlük, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Hizmet grupları arasındaki geçişler

MADDE 21 – (1) 5 inci maddede belirtilen hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Aynı hizmet grubunun aynı alt görev grubu içinde yer alan görevlere veya alt görevlere atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla ilgili personelin isteği üzerine sınav yapılmaksızın atama yapılabilir.

b) Hizmet grupları arasında görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt görev grubundan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, Genel Müdürlükte veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara ve bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili unvan için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

ç) Doktora öğrenimi yapmış olanların uzman veya aynı düzeydeki görevler ya da daha alt görevlere sınavsız olarak atamaları yapılabilir.

d) Avukat unvanlı kadrolardan hukuk müşavirliği unvanlı kadrolara yapılacak atamalarda sınav şartı aranmaz.

Naklen atamalar

MADDE 22 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel, bu Yönetmelikteki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu grupta ya da alt görev grubunda yer alan diğer unvanlara veya daha alt unvanlara naklen atanabilir.

(2) Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmaları; ihraz ettikleri unvanların, bu Yönetmelikte yer alan unvanlarla aynı olmaması halinde, öğrenim durumları, ihraz ettikleri unvan ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü dikkate alınarak yapılır.

Gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar

MADDE 23 – (1) Başvuru belgesinde gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra anlaşılanların atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa bile iptal edilir.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 24 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Genel Müdürlüğe yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Kazanılmış haklar

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 27 – (1) 30/1/2000 tarihli ve 23949 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim düzeyi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 6 ncı maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Kategori: KYK Sorgulama

Popüler gönderiler

Kategoriler

Diğer Makaleler

Copyright © document.write(new Date().getFullYear()); Tüm hakları Saklıdır | antalyayeniiklim.com