KPSS ile Yerleşen Adaylar Bu Belgeler Olmazsa Olmaz

ÖSYM tarafından açıklanan KPSS-2016/1 yerleştirme sonuçlarına göre Türkiye Halk Sağlığı Kurumu teşkilatına aşağıdaki belgeler istenmektedir:

1.İnternet adresimizde yayınlanan KPSS-2016/1 Açıktan Atama Başvuru Formu’nun tüm kısımlarının eksiksiz olarak doldurulmuş aslı ( tükenmez ya da dolma kalemle ve silinti, kazıntı olmadan elde veya bilgisayarda doldurulmuş olması gerekmektedir )

2. Yerleştirme Sonuç Belgesinin internet çıktısı,

3. a) Yerleştiği unvanın gerektirdiği öğrenim durumunu gösterir diploma sureti

b) Diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde ilgili eğitim kurumunca verilen ve daha sonra diploma veya örneğiyle değiştirilebilen geçici mezuniyet belgesinin aslı

c) Diplomasını kaybedenler için mezun olduğu okuldan alacağı zayi belgesinin aslı

d) Eğitimini yurt dışında tamamlayanlardan diplomalarının denkliği, Milli Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylananların denklik belgesinin aslı

( Yukarıda belirtilen eğitim durumunu gösterir belgelerin aslı ile birlikte önlü arkalı fotokopisi veya noter onaylı suretinin arkalı önlü fotokopisinin İl Halk Sağlığı Müdürlüğüne getirilmesi halinde fotokopiler İl Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı veya Şube Müdürü tarafından “ASLI GÖRÜLMÜŞTÜR” şeklinde onaylanarak belgelerin aslı geri verilecektir. )

Önemli Not: KPSS-2016/1 tercihlerinin ÖSYM’ye İnternet üzerinden gönderildiği son gün itibariyle, sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunmuş olması zorunludur. KPSS-2016/1 tercihlerinin ÖSYM’ye gönderilmesinin son günü itibariyle mezun durumda bulunmayan adayların atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa bile iptal edilecektir.

4. 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf ( son 6 ay içerisinde çekilmiş 4,5 x 6 cm ebadında ve fotoğrafların arkasına ad, soyad yazılmış olarak)

5. İlgili alanları doldurulmuş ve imzalanmış olarak zarfa konulmuş Mal Bildirim Beyannamesi,

6. KPSS-2016/1 sonucuna göre kurumumuz kadrolarına yerleşenlerden halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine tabi kadrolu memur statüsünde görev yapanların kendi kurumlarından alacakları hizmet cetveli ve kurumumuza atanmak istediklerine dair dilekçe,

7. Avukatlık kadrosuna yerleşenlerin avukatlık ruhsatnamesinin onaylı sureti

8. Tercüman ve mütercim kadrosuna yerleşenlerin son 5 (beş) yıl içinde alınmış KPDS/YDS sonuçlarına göre en az “B” seviyesinde İngilizce bildiğine dair belge,

9. 18 yaşını tamamlamamış adaylardan MAHKEMEDEN ALINMIŞ Kaza-i rüşt kararı

10. Evlilik nedeniyle soyadı değişikliği olanlar için yeni tarihli Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği aslı,

Yerleşen adaylar, yukarıda sayılan belgeleri 29/07/2016 Cuma günü mesai bitimine kadar ikamet ettiği, atandığı veya bulunduğu illerden herhangi birinin Halk Sağlığı

Müdürlüğü’ne bizzat kendisi veya noter aracılığı ile vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Eksik, posta veya kargo ile gönderilen ve teslim tarihinden sonra getirilen evrak kabul edilmeyecektir.

UYARILAR: (Mutlaka Okuyunuz!)

1- Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin “Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” başlıklı bölümün 9’uncu maddesine göre, ataması yapılanlardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da eksik, yalan, yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve görevlerine son verilecektir. Haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri gereğince Kurumumuzca yasal işlem yapılacaktır. Bu kişilere herhangi mali bir bedel (maaş gibi) ödenmişse, ödenen bedelin yasal faiziyle birlikte geri alınacaktır.

2- Bakanlık (Sağlık Bakanlığı) dâhil diğer kamu kurum ve kuruluşlarına (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Üniversiteler vs.) yerleştirilmelerine rağmen, evrakını sehven kurumumuza teslim edenler veya gönderenler hakkında herhangi bir işlem tesis edilmeyecek, Kurumumuzca herhangi bir sorumluluk da kabul edilmeyecektir.

3- Kurumumuz teşkilatında bir kadroya yerleştirilip, evraklarını süresi içinde teslim etmeyenlerin ve evraklarını Kurumumuz yerine Bakanlık ( Sağlık Bakanlığı dahil) ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ( Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Üniversiteler vb.) teslim edenlerin atamaları yapılmayacaktır.

4- Ataması yapılanların tebligatları için Adrese Dayılı Nüfus Kayıt Sistemindeki adresler esas kabul edilecektir. Bu adresteki herhangi bir değişim durumunda adresin güncellenmesine ilişkin yükümlülük adaya aittir.

5- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesi gereğince, atamaya esas teşkil etmek üzere, Devlet Memuru olmasına engel olabilecek akıl ve ruh hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporunu yukarıda anılan Yönetmelik hükmü gereği Kurumumuza ibraz etmeyenler, bu belgeyi göreve başlayış tebellüğ tarihi itibariyle görev yaptığı yerdeki ilgili birime teslim etmek zorundadır. Atandığı ilin Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından, sağlık raporunu sunmadığına dair bir yazı gönderilen adayın (personelin) göreve başlamış olsa dahi ataması iptal edilecektir. (Rapor sunanlardan dahi akıl sağlığının yerinde olmadığına dair ibare bulunanların da atamaları iptal edilecektir.)

6- Evrak teslimi esnasında geçici mezuniyet belgesi üzerinde “... yıl geçerlidir” ibaresi bulunan ve ilgili süre dolmuş “Geçici Mezuniyet Belgesi” sunanların geçici mezuniyet belgesi ya da onaylısı kabul edilmeyecektir.

7- Kurumumuz veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında (Bakanlık ya da diğer bağlı kuruluşlar dâhil) herhangi bir sözleşmeli statüde (4/B, 4924, 399 ya da 4857 gibi) çalışanlardan isteyen aday, kadrolu atamaları yapılıncaya kadar mevcut görevlerinde

çalışmaya devam edebilirler. Ancak atamalarının yapılmasını müteakip eski görevlerinden istifa edeceklerdir.

8- Eş durumundan tayin talebinde bulunacak adayların ancak yeni yerlerinde göreve başladıktan sonra, memuriyet mahallinden üstleri vasıtasıyla eş durumu belgeleri ile birlikte müracaat etmeleri halinde durumları mevzuat çerçevesinde incelenecektir.

9- Kurumumuza son 1 yıl içerisinde yerleşmiş ve ataması yapılmış adaylardan, hakkından feragat eden veya görevine başlamaması nedeniyle atamaları iptal edilenlerin bu dönemde atamaları yapılmayacaktır.

10- Halen askerlik görevi nedeniyle silahaltında olanlardan haklarının saklı kalmasını isteyenlerin başvuru süresi içerisinde bir dilekçe ile birlikte askerlik durum belgesinin de diğer başvuru evraklarına ekleyerek bulundukları ilin Halk Sağlığı Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

11- KPSS-2016/1 yerleştirmeleri sonucu kurumumuz kadrolarına yerleşen ve atanması uygun görülen adaylardan il içi yerleştirme kurası için tercih alınacak olup; adayların yerleştiği illerdeki münhal kadrolar ve tercihlerin nasıl yapılacağına ilişkin açıklamalar evrak teslim tarihinden sonra Kurumumuz www.thsk.saglik.gov.tr internet adresinden ayrıca ilan edilecektir.

Ayrıca, yukarıda anılan Yönetmeliğin “Adayların askerlik ve adli sicil beyanlarının doğruluğu idare tarafından yetkili askeri ve adli mercilerden teyit edilir.” hükmü gereği Kurumumuzca yapılan inceleme neticesinde atanmasına engel bulunanların atamaları yapılamayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Kurumumuza evrak teslim edip de ataması yapılamayanların ADNKS adreslerine bilgi verilecektir.

KPSS-2016/1 Yerleştirme sonuçlarına göre;

 Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleşenler; http://yhgm.saglik.gov.tr/ adresinden,

 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığına yerleşenler; http://www.tkhk.gov.tr adresinden,

Atama ile ilgili detaylı bilgi alabilirler.

Ekler için tıklayınız

Kategori: KPSS Sınavı