KPSS Artık Öğretmenler için Tek Başına Yeterli Olmayacak – ÖABT Sınavı | Şubat 2021

KPSS Artık Öğretmenler için Tek Başına Yeterli Olmayacak – ÖABT Sınavı | Şubat 2021 .articles {text-transform:capitalize}img {max-width: 90%}

Öğrenci yardımı

KPSS Artık Öğretmenler için Tek Başına Yeterli Olmayacak

1.3.2014 tarihinde kabul edilen MEB Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile öğretmen adayları için KPSS, ÖABT kadroya geçmek için yeterli olmayacak.

Kanununun 5. Maddesine göre;

“Aday öğretmenliğe atanabilmek için; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak, yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından mezun olma ve Bakanlıkça ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olma şartları aranır.

Aday öğretmenler, en az bir yıl fiilen çalışmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla, yapılacak yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanırlar. Uygulanacak olan sözlü sınavda aday öğretmenler;

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü,

b) İletişim becerileri, öz güveni ve ikna kabiliyeti,

c) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

d) Topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri,

yönlerinden Bakanlıkça oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilir.

Sınavda başarılı olanlar öğretmen olarak atanır. Sınavda başarılı olamayan aday öğretmenler il içinde veya dışında başka bir okulda görevlendirilerek bir yılın sonunda altıncı fıkrada belirtilen değerlendirmeye tekrar tabi tutulurlar.

Aday öğretmenlik süresi sonunda sınava girmeye hak kazanamayanlar ile üst üste iki defa sınavda başarılı olamayanlar aday öğretmen unvanını kaybeder ve memuriyetle ilişiği kesilir.

Ancak aday öğretmenliğe başlamadan önce 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aday memurluğu kaldırılarak asli memurluğa atanmış olanlar hakkında sekizinci fıkra hükümleri uygulanmaz. Bu kişiler Bakanlıkta kazanılmış hak aylık derecelerine uygun memur kadrolarına atanırlar.

Sınav komisyonu üyeleri; Bakanlık personeli, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel ile öğretim elemanları arasından seçilir. Bakanlık gerekli gördüğünde illerde veya merkezde birden fazla komisyon oluşturabilir. Performans değerlendirmesinde dikkate alınacak meslekî ölçütler, sınav konuları, komisyon üyelerinin seçimi, görevleri, çalışma usul ve esasları ile sınava ilişkin diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin olarak 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aday memurluk ile ilgili hükümleri saklıdır. ”

Yani öğretmenler KPSS girecek, alan sınavına katılacak daha sonra 1 yıl çalışacak yazılı ve sözlü sınava katılacak. Aynı kanunda bizce yanlış bir uygulama da dershanelerde çalışan ve çalışma süresi 6 yıl olan öğretmenler sözlü sınavlarla öğretmenlik kadrolarına atanacak olması. Dershanede 6 yıldan az çalışmışsanız ya da sigortanız yoksa böyle bir hakkınız olamayacak. Bu süreçte KPSS’ ye girip ataması olan öğretmen arkadaşlara hem de 6 yıl şartını dolduramayan arkadaşlara büyük haksızlık. MEB sınavla atama yaptığı ve yıllarca atama yapan öğretmenlere ayrı ayrı muamele yapmaktadır. KPSS girdim atanamadım, farklı bir işle uğraştım ya da evde ders çalıştım, diyenlerin işi bu kanunla iyice zorlaştı.

MADDE 12- 5580 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1- Bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla, ilgili mevzuat uyarınca faaliyet gösteren dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezleri iş yerlerinde eğitim personeli olarak çalışmakta olan ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olanlardan, bu iş yerleri üzerinden sigorta primi ödenmiş çalışma süresi 1/1/2014 tarihi itibarıyla en az altı yıl olup 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen genel şartlar ile öğretmen kadrosuna atanabilmek için aranan özel şartları taşıyanlar 1/7/2015-1/8/2015 tarihleri arasında başvurmaları hâlinde, Kamu Personel Seçme Sınavına girme şartı aranmaksızın Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak sözlü sınavda başarılı olmaları kaydıyla, kadro ve ihtiyaçlar dikkate alınmak suretiyle belirlenen hizmet bölge ve hizmet alanlarında istihdam edilmek ve sağlık özrü hariç dört yıl süreyle başka bir yere atanmamak üzere, öğretmen unvanlı memur kadrolarına atanabilirler. Bu fıkraya göre Bakanlıkta istihdam edilenler, ayrıldıkları özel öğretim kurumundan kıdem ve ihbar tazminatı talep edemez.

Bir de neden yazılı sınav değil de sözlü sınav. Umarız itirazlar olursa her şey kayıt altında olur. MEB Şube Müdürlüğü Sınavı’ nı hem yazılı hem de sözlü yapmıştı. Sınava giren öğretmen arkadaşlar sözlü sınavın kayıt altına alınmadığını belirtti. Verilen cevaplara tutanaklara geçmediğini ve sınavın yapıdığı yerde herhangi bir kayıt aracının olmadığını belirttiler. Bu da akıllarda atama yapılacak kadrolarla ilgili şüphe uyandırmakta. MEB artık çağa uysa ve yaptığı sınavları kayıt altına alsa. Hani torpil olayı azda olsa kalksa. Neyse umarız aynı şeyler öğretmen atamalarında olmaz diyeceğiz ama yapılan uygulama bizce eşitlik ilkesine zaten ters. Yorum sizin….

Kategori: ÖABT Sınavı

Popüler gönderiler

Kategoriler

Diğer Makaleler

Copyright © document.write(new Date().getFullYear()); Tüm hakları Saklıdır | antalyayeniiklim.com