Emekli olanlar kamuda hangi görevlere atanabilir?

Bu yazıda, 5335 sayılı Kanun çerçevesinde, emekli olanların kamuda hangi görevlere atanabileceği ele alınmaktadır.

Emekli olanların kamuda hangi görevlere atanabileceği, 5335 sayılı Kanunun 30. maddesinde düzenlenmiştir.

Bu maddenin birinci fıkrası şu şekildedir:

Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Başbakan tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararnameyle atanan veya görevlendirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine ve Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamazlar. Diğer kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz.

Bu fıkra hükmüne göre, emekli olanların kamuda atanabileceği görevler 6 adettir. Bunlar şu şekildedir:

1- Cumhurbaşkanı tarafından atananlar,

2- Başbakan tarafından atananlar,

3- Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararnameyle atanan veya görevlendirilenler,

4- Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler

5- Yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine atananlar,

6- Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına atananlar.

Mahalli idarelere açıktan atanmak mümkün mü?

Evet, yukarıda yer verilen birinci fıkra hükmünde, mahalli idareler kapsam dışında tutulmuştur. Bu nedenle emekli olanların mahalli idarelerde yeniden açıktan atanarak görev alması mümkündür. Ancak bu halde, örneğin belediyede görev alacak kişinin emekli aylığı kesilmektedir.

Açıktan atama olarak nitelendirileyecek görevler ise şu şekildedir:

5335 sayılı Kanun uyarınca, açıktan atama olarak nitelendirilemeyecek görevler şu şekildedir. Emekli olanların bu görevleri yapabilmesi mümkündür.

-Cumhurbaşkanlığına seçilenler,-Dışarıdan Bakanlar Kurulu üyeliğine atananlar,-Yasama Organı üyeliğine seçilenler, - Mahalli idareler seçimleri sonucuna göre görev alanlar,
-Sadece toplantı veya huzur ücreti ya da hakkı ödenen görevleri yürütenler ile yönetim ve denetim kurulu üyeliği ücreti karşılığında görevlendirilenler,
-Yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler (üniversitelerde ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler hakkında yaş haddini aşmamış olmaları kaydı aranmaz.),
-Vakıf üniversitelerinde görev alanlar,
-Özel kanunlarında emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilmeksizin çalıştırılma veya görev yapma hakkı verilenlerden Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Başbakan tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararname ile atanan veya görevlendirilenler ve Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler,
-2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 ıncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca Yasama Organı üyeliğinin bitiminden sonra öğretim üyesi olarak atanmış olanlar,
-27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 36 ncı maddesi kapsamında istihdam edilen ihtiyat pilotlar ile Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı birimlerinde personel ve askeri öğrenci temin faaliyetine yönelik hizmetlerin yürütülmesi için görevlendirilen emekli subay ve astsubaylar,
-18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesine göre görevlendirilen güvenlik korucuları,
Bu görevlere başlayanların emekli aylıkları kesilmemektedir.

Kategori: Haberler