Başbakanlık GYS Sınav ve Başvuru Tarihleri Ne Zaman?Başbakanlık GYS Sınav Giriş Belgesi Almak çin Tıklayınız

Başbakanlık Personeli Görevde Yükselme Sınavı (2015-Başbakanlık GYS) için tarihler açıklandı .ÖSYM, 2015-Başbakanlık GYS sınavlarını 4 Nisan 2015'te yapacak.Başvuru tarihleri ise 25 Şubat - 3 Mart 2015 olarak belirlendi.

2015-Başbakanlık GYS Sınavı için başvuru ile ilgili güncel duyurulara ÖSYM'nin (http://www.osym.gov.tr/) internet adresinden ulaşabilirsiniz. Başvuru koşulları ve kılavuz bilgileri ve tüm detaylar yazımızın devamında yer alıyor.

Başbakanlık GYS Başvuru Kılavuzu İndirmek için Tıklayınız

Başbakanlık GYS Başvuru İşlemleri için Tıklayınız

BAŞBAKANLIK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU

Başbakanlık Merkez Teşkilatı ve Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünde boş bulunan toplam 51 adet kadro için, 20/8/2014 tarihli ve 29094 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Başbakanlık Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümlerine göre ÖSYM tarafından görevde yükselme sınavı yapılacaktır.

Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı, yazılı sınav tarihi ve yeri, sınava gireceklerde aranacak şartlar, başvuru usulü, yeri ve tarihleri, başvuru aşamaları, sınav ücreti, yazılı sınav konuları, sınava giriş ve sınav kuralları, sınav sonuçları ve itiraz usulü ile sınava ilişkin
diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

I. ATAMA YAPILACAK KADROLARIN SINIFI, UNVANI, DERECESİ VE SAYISI

Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

II. YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı sınav 4 Nisan 2015 tarihinde saat 9:30’da ÖSYM Başkanlığı tarafından ANKARA’da yapılacaktır. Sınava giriş yeri ÖSYM tarafından adaylara duyurulacaktır.

III. SINAVA GİRECEKLERDE ARANACAK ŞARTLAR

Sınava başvuracak adaylarda aşağıda belirtilen genel ve özel şartlar aranacaktır:

1) Genel şartlar:

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi kapsamındaki kadrolara atanabilmek için söz
konusu bentte belirtilen hizmet süresine sahip olmak.

b) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak.

c) Daha alt düzeydeki kadroların birinde kadrolu veya 657 sayılı Kanuna tâbi olup 3056 sayılı Kanuna tâbi olup 3056 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre geçici olarak Başbakanlıkta en az altı aydır çalışıyor olmak.

2) Özel şartlar:

a) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için, fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak.

b) Araştırmacı kadrosuna atanabilmek için, fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak.

c) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

ç) Şef kadrosuna atanabilmek için, en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak ve ilanda belirtilen boş kadro derecesine atanabilmek için gerekli hizmet süresine sahip olmak,

d) Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanabilmek için, en az lise veya dengi okul mezunu olmak ve Başbakanlıkça ya da ilgili kuruluşlarca düzenlenen bilgisayar işletmenliği veya bilgisayar kullanma eğitiminde başarılı olduğuna ilişkin belge ya da sertifikaya sahip olmak.

e) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilmek için, en az lise veya dengi okul mezunu olmak, Başbakanlıkça ya da ilgili kuruluşlarca düzenlenen bilgisayar işletmenliği veya bilgisayar kullanma eğitiminde başarılı olduğuna ilişkin belge ya da sertifikaya sahip olmak ve ilanda belirtilen boş
kadro derecesine atanabilmek için gerekli hizmet süresine sahip olmak,

f) Memur kadrosuna atanabilmek için, en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

IV. BAŞVURU USULÜ, YERİ VE TARİHLERİ

1) Görevde yükselme sınavına, son başvuru tarihinde ilan edilen kadrolar için aranan nitelikleri taşıyan Başbakanlık Merkez Teşkilatı ve Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü
kadrolarında bulunanlar ile 3056 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre Başbakanlıkta geçici olarak görev yapan 657 sayılı Kanuna tabi personel başvurabilecektir.

2) Adaylar, başvuru şartlarını taşıdıkları kadrolardan sadece biri için başvuruda bulunabileceklerdir.

3) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da başvuruda bulunmaları ve sınava katılmaları mümkündür.

4) Aday memur statüsünde bulunanlar başvuruda bulunamaz.

5) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlardan aynı tarih itibarıyla iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, dört yıllık yüksek öğrenim mezunu kabul edileceğinden bu durumda olanların da başvuruları kabul edilecektir.

6) Başvuruda gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmayacak ve atanmış olanların ataması da iptal edilecektir.

7) Adaylar, Başbakanlık internet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurarak görev yaptıkları birimlere teslim edeceklerdir. Başvurular 29 Ocak 2015 tarihinde başlayıp 5 Şubat 2015 tarihi saat 18.00’de sona erecektir. Son başvuru tarihinden sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

8) Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünce yapılan inceleme sonucunda sınava girme şartlarını taşıdığı tespit edilen adayların isimleri Başbakanlık internet sitesinde ilan edilecek ve T.C. Kimlik Numaraları ile başvurdukları kadro unvanları ÖSYM'ye bildirilecektir. Sadece T.C. Kimlik Numaraları ÖSYM’ye bildirilen adaylar ÖSYM sistemine başvuru yapabileceklerdir.

9) T.C. Kimlik Numaraları ÖSYM’ye bildirilen adaylar 25 Şubat-3 Mart 2015 tarihleri arasında, ÖSYM tarafından kendi internet sayfasında belirtilecek usul ve şekilde ÖSYM sistemine sınav için başvuru yapacaklardır. ÖSYM tarafından sınav kaydının yapılması, sınavın uygulanması, güvenlik önlemleri, sınav
ücretinin yatırılması, sonuçlara itiraz vb. sınav ile ilgili güncel gelişmeler, başvuru tarihlerinde ÖSYM tarafından adaylara duyurulacaktır.

V. BAŞVURU AŞAMALARI
Başvuru aşamaları ve tarihleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

VI. SINAV ÜCRETİ

1) ÖSYM sistemine kayıt yaptıran adaylar 25 Şubat-4 Mart 2015 tarihleri arasında 20 TL sınav ücretini Akbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türk Ekonomi Bankasının tüm şubeleri ve internet bankacılığı aracılığıyla; T.Halk Bankası ve T.C.Ziraat Bankasının ATM ve internet bankacılığı aracılığıyla;

PTT iş yerlerinden veya ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı veya banka kartı ile ÖSYM'nin hesabına yatırarak başvuru işlemini tamamlamış olacaklardır. Ödeme
işlemlerinden kaynaklanan hatalardan ÖSYM ve Başbakanlık sorumlu olmayacağından, dekont bilgileri aday tarafından dikkatle kontrol edilmelidir.

2) Sınav ücretini yatırmayan adayların başvuru bilgileri iptal edilecek, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecek ve sınava alınmayacaklardır.

3) Başvurusunu yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvuru koşullarını taşımadığı hâlde sınav ücretini yatıran, başvurusu geçersiz sayılan, birden fazla sınav ücreti yatıran, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler geri verilmeyecektir.

VII. YAZILI SINAV KONULARI
Yazılı sınav, aşağıda belirtilen konu başlıklarından oluşacaktır.

Sınav soruları;

1. Grup: Şube Müdürü, Hukuk Müşaviri, Araştırmacı,
2. Grup: Şef,
3. Grup: Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur,kadroları için farklı olmak üzere 3 ayrı kitapçık halinde farklı düzeylerde hazırlanacaktır.

Değerlendirme, her sorunun değeri aynı olmak üzere 100 puan üzerinden yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayısı ham puanı olacaktır. Aşağıdaki formül kullanılarak adayların 100 üzerinden puanları hesaplanacaktır: Puan = Adayın Ham Puanı x 100 / Testteki Toplam Soru Sayısı

VIII. SINAVA GİRİŞ VE SINAV KURALLARI

1) Adaylar sınava, sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM’nin (https://ais.osym.gov.tr) internet adresinden T.C. Kimlik Numarasını ve aday şifresini girerek edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ve nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaportu ile kabul edilecektir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, kurum kimlik kartı, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (T.C. Kimlik numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş
pasaportlar kabul edilmeyecektir. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde sınav koordinatörlerinin,ÖSYM temsilcilerinin, bina veya salon görevlilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.

2) Sınav için gerekli olan iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş, peçete ve şeker her bir aday için ÖSYM tarafından temin edilecektir.

3) Adaylar sınavda ÖSYM tarafından 26/9/2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uymakla yükümlüdürler.

4) Sınav ücretini yatırmayan, sınav giriş belgesini düzenletmeyen ve her ne sebeple olursa olsun sınava giremeyenler görevde yükselme sınavı haklarını kaybederler.

IX. SINAV SONUÇLARI VE İTİRAZ USULÜ

1) Adaylar sınavdan aldıkları puanları, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet adresinden öğrenebileceklerdir. Sınavdan aldıkları puanlara itiraz eden adaylar sonuçların ÖSYM
tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde, ÖSYM tarafından belirlenen ücreti yatırdıklarını gösteren dekont ile birlikte; sınav sorularının bilimsel açıdan doğru olup olmadığının incelenmesini talep eden itirazlarda ise sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde, her bir dilekçeye özgü ve her bir soru başına ÖSYM tarafından belirlenen ücreti yatırdıklarını gösteren dekont ile birlikte ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye de başvurmalıdırlar.

Adayların inceleme masraflarını, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi 6028011-5229 (IBAN NO: TR 390001002533060280115229) numaralı hesabına yatırmaları gerekmektedir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır.

2) ÖSYM süresi içinde yapılan itirazları inceleyecek, sonuçlarını adaylara ve Başbakanlığa 10 gün içerisinde posta ile bildirecektir.
3) Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış dilekçeler işleme alınmayacak ve
cevaplandırılmayacaktır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Sınava ilişkin yapılacak işlemlerde adaylardan alınacak ücretler, ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara duyurulmaktadır. ÖSYM aday dilekçelerini ÖSYM’nin (https://ais.osym.gov.tr) internet adresinden alabilecek ve/veya adayların vermiş olduğu dilekçeleri (https://ais.osym.gov.tr) internet adresinden cevaplayabilecektir.

4) ÖSYM’de bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya sureti, yargı organlarının aksi kararları olmadıkça, aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma verilmez. Ancak; adaylar, “Adaylar Tarafından Dilekçe
Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda, sınavda kullanmış oldukları kendi soru kitapçığı ve cevap kâğıdını ÖSYM’de inceleyebileceklerdir.

5) Sınavı kazanan adayların listesi, Sınav Kurulunca Başbakanlık internet sitesinde ilan edilecektir.Bu listeye itirazlar dilekçeyle Sınav Kuruluna 5 iş günü içerisinde yapılacaktır.

X. DİĞER HUSUSLAR

1) Sınavda uygulanacak soruların telif hakları ÖSYM’ye aittir. Sorular, hiçbir kişi veya kuruma verilmez ve yayımlanmaz. Sorular, basılı ya da İnternet ortamında yayınlanmayacaktır. ÖSYM’nin yazılı
izni olmadan, hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, kullanılması ya da yayınlanması yasaktır. Aksi yönde fiillere karşı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince kanuni yollara başvurulacaktır. Sınava giren adaylar, bu durumu kabul etmiş sayılırlar.

2) Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ile Başbakanlık Personeli Görevde
Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

3) Kurumumuz internet/intranet sitesinde yer alan tüm duyurular kurum personeline tebliğ edilmiş sayılacak olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

SINAVA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Duyurulur.

Kategori: Başbakanlık GYS